Ł/uszko pragniemy utkać codzienną czytankę na dobranoc z bliskich głosów nieznajomych. Zachęcamy żebyście podzieliły/podzielili się opowiadaniami, artykułami i wierszami w ważnych dla Was tematach, które wykorzystując wspólny 'stan zawieszenia', pomogą nam pogłębić wspólnie wiedzę i wrażliwość na istotne tematy, które teraz szczególnie potrzebują naszej wyobraźni 
i reinterpretacji. Wykorzystajmy ten czas na próby świadomej obecności, edukację i wzajemne wsparcie ciepłym głosem. Serdecznie zachęcamy Was do przesyłania swoich czytanek na adres strefaluszka@gmail.com
x
//
Ł/uszko is a platform that wishes to weave the daily bedtime story through the nearby voices of strangers. We encourage you to share your stories, articles and poems on topics that are important to you, which, using the common 'state of suspension', will help us to deepen our knowledge and sensitivity to important topics that now particularly need our imagination and reinterpretation. Let us use this time to try conscious presence, education and mutual support with a warm voice. We warmly encourage you to send your readings to strefaluszka@gmail.com.